Selecteer een pagina

Privacy

Privacyverklaring

Amadore Hotels & Restaurants Zeeland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

1. Inleiding

Bescherming van privacy van onze gasten is een belangrijke kernwaarde in de dienstverlening van Amadore Hotels & Restaurants Zeeland. Wij gaan integer, transparant en zorgvuldig om met de aan onze in verstrekte persoonsgegevens. Amadore Hotels & Restaurants Zeeland verwerkt dagelijks informatie over personen en houdt zich daarbij aan de wet. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens Amadore Hotels & Restaurants Zeeland verwerkt, en voor welke doeleinden. Deze privacyverklaring geldt tevens voor alle hotels, en  restaurants en evenementen die vallen onder de verantwoordelijkheid van Amadore Hotels & Restaurants Zeeland. De privacyverklaring is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door derden.

Indien u vragen heeft over de inhoud van de privacyverklaring, stuur dan een email naar info@amadore.nl

 

2. Persoonsgegevens die wij verwerken

Amadore Hotels & Restaurants Zeeland verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Boeking- en verblijfsgegevens
Met het boeken van een overnachting of evenement in een van onze accommodaties, het maken van een tafelreservering dan wel het huren van een van onze vergaderruimten gaat u een overeenkomst met Amadore Hotels & Restaurants Zeeland aan. Hiervoor heeft het hotel uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, of u 18 jaar of ouder bent, dag van vertrek en aankomst en uw betaling gegevens nodig. Deze gegevens kunnen wij ontvangen van derde partijen bij wie u het boekingsproces heeft doorlopen. Eventueel kunnen wij om aanvullende gegevens vragen voor de uitvoering van onze dienstverlening, zoals uw nationaliteit of voorkeuren. Gezondheidsgegevens verwerken wij enkel op basis van uw toestemming, om u beter van dienst te zijn, bijvoorbeeld het bieden van toegang voor mindervaliden of dieetwensen. Daarnaast zijn wij wettelijk verplicht om uw identiteit te controleren. Deze gegevens worden alleen intern gebruikt en worden niet doorgegeven aan organisaties voor commerciële doeleinden.

Cameratoezicht
Amadore Hotels & Restaurants Zeeland heeft een gerechtvaardigd belang om, voor zover noodzakelijk, in onze hotels en restaurants wordt gebruik gemaakt van cameratoezicht, om haar eigendommen te beveiligen en haar gasten te beschermen. Door middel van de camerabeelden verkrijgt Amadore Hotels & Restaurants Zeeland inzicht in de activiteiten van personen.

Website analyse
Amadore Hotels & Restaurants Zeeland analyseert het bezoek op de Amadore website(s) om de functionaliteiten van deze website(s) te kunnen verbeteren. Via onze website worden de ‘analytics’ cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google. De gegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten. Het klikgedrag op de website is geheel geanonimiseerd. Bekijk voor meer informatie hierover het privacybeleid van Google, alsmede het privacybeleid van Google Analytics.

Indien u via de website een reservering plaatst worden uw boekingsgegevens opgeslagen in de statistieken van Amadore Hotels & Restaurants Zeeland. Deze gegevens worden gebruikt om het toekomstig aanbod van Amadore Hotels & Restaurants Zeeland te bepalen. Indien u heeft aangegeven de nieuwsbrief te willen ontvangen kunnen uw boekingsgegevens worden gebruikt om de inhoud van de nieuwsbrief te personaliseren.

 

3. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Amadore Hotels & Restaurants Zeeland verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief.
  • U te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Om onze boekhouding te kunnen doen.

Geautomatiseerde besluitvorming
Amadore Hotels & Restaurants Zeeland neemt geen – op basis van geautomatiseerde verwerkingen – besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Denk aan besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Amadore Hotels & Restaurants Zeeland) tussen zit. Amadore Hotels & Restaurants Zeeland gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

  • MailChimp om de nieuwsbrief te kunnen versturen.
  • MEWS voor klantgegevens.
  • Google Analytics voor inzicht in bezoekersgedrag. Deze inzichten zijn niet gebonden aan individuen.
  • Google Ads om advertenties te tonen.

 

4. Ontvangers

Wij delen uw persoonsgegevens niet met bedrijven, organisaties en individuen buiten Amadore Hotels & Restaurants Zeeland, behalve in een van de volgende omstandigheden.

Uitvoering van een overeenkomst
Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derde organisaties is toelaatbaar wanneer dit noodzakelijk is om onze contractuele verplichtingen jegens u na te komen. Onderdeel hiervan is het verwerken van uw reservering. Indien het noodzakelijk is voor de betaling van boekingen, maken wij gebruik van een derde partij voor de afhandeling van i-Deal betalingen via MEWS.

Met uw toestemming
Met uw toestemming kunnen wij uw persoonsgegevens aan andere partijen doorgeven. De toestemming geldt alleen indien duidelijk is waar u uw toestemming voor geeft en wat de gevolgen daarvan zijn.

Voor externe verwerking
We verstrekken persoonsgegevens aan onze partners zodat ze gegevens voor ons kunnen verwerken, op basis van onze instructies en overeenstemming met ons privacyverklaring en andere passende vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen. Onder onze partners verstaan wij onder meer onze IT-leveranciers en beheerders van het CRM-systeem.

Om juridische redenen
We delen persoonsgegevens als we van mening zijn dat openbaarmaking van de gegevens noodzakelijk is om te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, wettelijke procedures of verzoeken van overheidsinstanties.

Wettelijke verplichting
Indien een wettelijke verplichting dit van ons vereist, zullen wij uw persoonsgegevens verstrekken. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. Een ander voorbeeld is dat de belastinginspecteur op grond van art. 47 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen alle gegevens kan opeisen die nodig zijn om belasting te heffen. Ten slotte kan ook de gemeente verzoeken om verstrekking van gegevens ter controle van de toeristenbelastingaanslag. Amadore Hotels & Restaurants Zeeland maakt afspraken met de ontvangers om er voor te zorgen dat de persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld.

 

5. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Amadore Hotels & Restaurants Zeeland bewaartuw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  • E-mailadres van lezers voor nieuwsbrief. Wij bewaren dit niet. Als u zich uitschrijft, hebben wij geen gegevens meer van u.
  • E-mailadres, naam en bedrijf bij het aanvragen van een dienst. Dit verwijderen wij na twee jaar uit ons CRM-systeem.
  • Overige gegevens door het invullen van het contactformulier of het versturen van een mail. Dit bewaren wij niet actief in een bestand. Het kan echter wel voorkomen dat een e-mail in onze in- en outbox blijft staan. Hiertoe heeft niemand, anders dan de eigenaar van Amadore Hotels & Restaurants Zeeland, toegang toe.

 

6. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft jegens ons een aantal wettelijke rechten: inzage, verbetering of aanvulling, gegevenswissing, beperking van verwerking, overdracht van digitale data en het recht van bezwaar. Hierna lichten wij deze rechten toe.

Recht van inzage
Op uw verzoek zullen wij u schriftelijk mededelen of wij persoonsgegevens van u verwerken. Bij uw verzoek dient u zich te identificeren door middel van een kopie van (de minimaal benodigde gegevens van) uw identiteitsdocument. In onze reactie lichten wij toe welke persoonsgegevens wij van u hebben verwerkt en wij geven u daar ook een kopie van. Ook lichten wij toe voor welke doelen uw persoonsgegevens worden verwerkt en hoe lang deze naar verwachting nog zullen worden opgeslagen.

Verbetering of aanvulling
Als u inzage in de verwerking van uw persoonsgegevens hebt ontvangen, kunt u ons verzoeken onjuistheden te verbeteren of onvolledigheden aan te vullen. Gaan wij tot verbetering over, dan ontvangt u van ons een aanvullende verklaring.

Gegevenswissing
U kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens in onze systemen te wissen in één of meer van de volgende gevallen:

– De persoonsgegevens zijn niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor wij deze hebben verwerkt
– U trekt uw toestemming voor verwerking in en er is geen andere grondslag voor verwerking meer
– U maakt gemotiveerd bezwaar en er zijn geen dwingende redenen om uw bezwaar niet te honoreren
– De persoonsgegevens zijn onrechtmatig door ons verwerkt
– Wij moeten uw persoonsgegevens op grond van wettelijke verplichting wissen.

Beperking verwerking
Als u een onjuistheid of onvolledigheid in uw persoonsgegevens bij ons heeft gemeld, kunt u ons verzoeken de verwerking te beperken zo lang wij uw verzoek in behandeling hebben. U mag ons ook om beperking van de verwerking van uw gegevens vragen als u van mening bent dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerken of deze niet meer nodig hebben, of als u bezwaar tegen (verdere) verwerking daarvan heeft gemaakt. Na ontvangst van uw beperkingsverzoek zullen wij de gegevens alleen nog verwerken na verkregen toestemming of vanwege gewichtige redenen.

Overdracht digitale data
Als u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt in een gestructureerd, gebruikelijk digitaal bestandsformaat en wij uw gegevens met uw toestemming of in de uitvoering van een overeenkomst met u hebben verwerkt, heeft u het recht om ons een kopie van deze gegevens te vragen. U kunt ons in die gevallen ook vragen uw gegevens rechtstreeks aan een andere dienstverlener door te sturen.

Bezwaar
U mag ten alle tijden bezwaar maken tegen verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Dat geldt in het bijzonder voor profielen die wij op basis van uw persoonsgegevens hebben aangemaakt. Wij zullen verwerking van uw gegevens na ontvangst van uw bezwaar staken, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde redenen kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden.

Uitoefenen rechten
Wilt u van één of meer van uw hiervoor opgesomde rechten gebruik maken, dan kunt u contact met ons opnemen via het e-mailadres info@amadore.nl. Amadore Hotels & Restaurants Zeeland verstrekt de betrokkene zo snel als mogelijk de gevraagde gegevens. In ieder geval wordt u de informatie binnen een maand na ontvangst van het verzoek gegeven. Indien er meer tijd nodig is voor de behandeling van het verzoek, dan laat Amadore Hotels & Restaurants Zeeland dit binnen een maand weten.

 

7. Aansprakelijkheid

Ondanks de zorg en aandacht die besteed wordt aan het beheer van deze website, is het mogelijk dat de site onjuist informatie bevat. Amadore Hotels & Restaurants Zeeland kan niet aansprakelijk worden gesteld voor technische of redactionele fouten die in deze website voorkomen, noch voor eventuele gevolgschade die het resultaat is van het gebruik of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website of links naar de websites van derden.

8. Klachten

Als u vindt dat Amadore Hotels & Restaurants Zeeland u niet op de juiste manier helpt, dan heeft u recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder van de AVG, de Autoriteit Persoonsgegevens. Op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl kunt u lezen hoe u een klacht kunt indienen.

9. Overig

Deze privacyverklaring is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring periodiek te actualiseren. De nieuwste versie wordt op deze pagina gepubliceerd.